Депозит википедия – Депозит в банке — что это такое простыми словами, как открыть депозит

Депозит — Википедија

Депозитот (англиски: deposit account) претставува финансиски инструмент преку кој населението, финансиските друштва, нефинансиските друштва, државните органи и непрофитните организации ги вложуваат своите пари во банките. Депозитите, заедно со кредитите, претставуваат основни производи на комерцијалните банки. Исто така, депозитите заземаат најголем дел од обврските во билансите на состојбата на банките. Прибирањето депозити е една од двете основни групи активности на банките како финансиски посредници. Притоа, тие имаат огромно значење во работењето на банките, бидејќи претставуваат основен извор на парични средства од кои банките одобруваат кредити.

За секоја банка е исклучително важно да го обезбеди потребниот износ депозити по определена разумна цена. Во таа смисла, депозитното работење има непосредно влијание врз профитабилноста на банката и врз можностите за растеж. Оттука, банката мора да биде подготвена да одговори на конкурентските притисоци така што ќе нуди нови депозитни производи под конкурентни услови. Конкретните видови и карактеристики на депозитните производи се разликуваат од една до друга банка, како одраз на нивните напори да задоволат различни потреби и барања на потрошувачите.

Депозитите, посебно оние на населението, претставуваат стабилни извори на средства, затоа што се одликуваат со ниска еластичност во однос на промените на каматните стапки. Имено, при пораст на каматните стапки, населението, како и претпријатијата што одржуваат долготрајни блиски односи со банката, обично не ги повлекуваат парите со цел да ги инвестираат на друго место во потрага по повисока заработка. Меѓутоа, големите клиенти, коишто на своите сметки располагаат со поголеми износи на слободни парични средства, реагираат поинаку при пораст на пазарните каматни стапки, т.е. многу брзо можат да ги повлечат парите од банката и затоа, нивните депозити немаат карактер на стабилни извори на средства. Исто така, депозитите на населението се разликуваат од депозитите на другите институционални сектори по тоа што само тие се покриени со системот на осигурување во случај на ликвидација на банката.

[1]

Во основа, депозитната база на банките ја сочинуваат следниве видови депозити:

 • трансакциски депозити
 • штедни депозити
 • други форми на депозити.

Трансакциски депозити[уреди | уреди извор]

Трансакциските депозити (transaction deposits) се поврзани со платниот промет како традиционална функција што ја извршуваат банките. Тие претставуваат денарски и девизидевизни сметки што луѓето, претпријатијата и другите организации ги отвораат кај банките со цел да вршат разни плаќања, поврзани со нивните секојдневни трансакции (купување производи, набавка на материјали, плаќање сметки итн.) Се разбира, за да можат да ги искористат за плаќање, сопствениците на овие сметки мора да имаат непречен пристап до парите. Со други зборови, парите на овие сметки немаат никаков договорен рок на орочување, т.е. можат да се повлечат во секое време, според желбата на нивните сопственици и затоа се познати и како депозити по видување (

demand deposits). И покрај тоа што немаат рок на достасување, трансакциските депозити се одликуваат со голема стабилност, т.е. овие парични средства најчесто остануваат во банката долг временски период. Имено, овие депозити не се каматноеластични, т.е. слабо реагираат на промените на пазарните каматни стапки.

Трансакциските депозити ги сочинуваат: тековни сметки на населението, сметките на претпријатијата и другите правни лица, сметките врзани за платежни картички итн. Во оваа група спаѓаат и разни трансакциски сметки што ги отвораат банките една кај друга, во врска со нивните коресподентски односи. Во полза на овие депозити се влеваат паричните приливи што населението и правните лица ги остваруваат од различни извори (плати, пензии, стипендии, хонорари и тн.) Банките обично не плаќаат камата на трансакциските депозити и плаќаат многу мала камата (0,5% или 1%). Меѓутоа, иако каматните трошоци се ниски, тие предизвикуваат големи оперативни и други некаматни трошоци.

Штедни депозити[уреди | уреди извор]

За разлика од трансакциските депозити, коишто служат за финансирање на тековните расходи, штедните депозити (savings deposits) ги претставуваат слободните парични средства на населението и правните лица. Овие парични средства вообичаено се чуваат за финансирање на идната потрошувачка или пак како резерва за покривање на непредвидените расходи. И штедните депозити можат да бидат по видување, макар што најголем дел од нив се орочени, при што рокот на орочување може да се движи од еден или неколку дена, преку повеќе месеци, па се до неколку години.

Имајќи предвид дека се работи за орочени депозити, тие носат далеку повисоки каматни стапки во споредба со трансакциските, коишто се движат дури и до 10% на денарските и 5% на девизните штедни влогови. Треба да се забележи дека сопствениците на штедните депозити се многу заинтересирани за приносот што го остваруваат на вложените парични средства, така што овие депозити се одликуваат со повисока каматна еластичност. Имено, во случај на пораст на каматните стапки, голема е веројатноста дека сопствениците на овие депозити ќе ги повлечат парите и ќе побараат поповолни можности за нивно инвестирање. Тоа особено се однесува на правните лица и на крупните штедачи, додека искуството покажува дека ситните штедачи помалку реагираат на промените на каматните стапки. Оттука, наспроти фактот дека се работи за орочени депозити, еден дел од нив влегува во групата на нестабилни депозити.

[2]

Други видови депозити[уреди | уреди извор]

Традиционалната поделба на трансакциски и штедни депозити се надминува како резултат на финансиските новини, т.е. со текот на времето, банките почнале да нудат и хибридни форми на депозити, коишто претставуваат комбинација на трансакциските и штедните депозити. На пример, некои банки им нудат на клиентите можност да отворат орочени депозити од кои можат да повлекуваат пари во секое време пред рокот на орочување. Исто така, сопствениците на овие сметки можат во секое време да вршат дополнителни уплати без потреба од склучување дополнителни договори. Овие депозити носат високи каматни стапки, слични на каматните стапки на орочените депозити, но каматата се пресметува само на износот што останува орочен, додека во случај на предвремено повлекување на парите, банката пресметува камата како да се работи за депозит по видување.

Освен хибридните трансакциско-штедни сметки, постојат и бројни други видови депозити. Таков е случајот со разни специјални, наменски и ограничени депозити, поврзани со извршување на определени трансакции.

[3]

Депозитите на нефинансиските субјекти во македонските банки[уреди | уреди извор]

На крајот на декември 2016 година, вкупните депозити на нефинансиските сектори во Македонија изнесувале 321.888 милиони денари, додека на крајот од јуни 2017 година тие паднале на 318.426 милиони денари. Во тие рамки, депозитите на претпријатијата изнесувале 87.377 милиони денари во декември 2016 година, односно 80.885 милиони денари во јуни 2017 година. Во споредба со нив, депозитите на населението биле многу поголеми: 217.394 милиони денари на крајот на 2016 година, т.е. 219.505 милиони денари во јуни 2017 година.[4]

Табела бр. 1: Рочна и валутна структура на депозитите на нефинансискиот сектор во Македонија, 30 јуни 2013 година (во милиони денари).[5]

ОписВкупноГолеми банкиСредни банкиМали банки
ДенарскиДенарски со клаузулаДевизниДенарскиДенарски со клаузулаДевизниДенарскиДенарски со клаузулаДевизни
Депозити по видување79 43136 455223 60510 50106 5311 5740763
Депозити орочени до 1 год108 58437 65647948 9448 8472619 9761 73257634
Депозити орочени над 1 год57 66523 74423415 2857 482
71
5 2244 138111476
Вкупни депозити245 68097 85571487 83426 83033221 7317 444682 872

Систем на осигурување на депозити во Македонија[уреди | уреди извор]

Со донесувањето на Законот за Народна банка на Македонија од мај 1993 година, централната банка гарантираше за денарските штедни влогови на населението до износот од 10 000 германски марки во денарска противвредност. Во 1996 година, со измените на Законот за Народна банка, банките се задолжија да формираат Фонд за осигурување на штедни влогови, којшто беше основан во јануари 1997 година како акционерско друштво во сопственост на 17 банки и 15 штедилници. Во јуни 2000 година беше донесен посебен закон со кој се основа Фонд за осигурување на депозити. Тој е правен наследник на претходниот, само што се наоѓа во државна сопственост. Членството во Фондот е задолжително за сите депозитарни институции (17 банки и 8 штедилници на крајот на 2010 година), коишто се должни да плаќаат премии за осигурување во висина до 0,7% од износот на депозитите се додека средствата на фондот не достигнат 4% од вкупните штедни влогови на населението.

Фондот за осигурување на депозити ги штити само ситните штедачи, односно тој ги покрива само депозитите на населението, и тоа: денарските и девизните сметки, депозитите врзани за парични картички и девизните приливи на луѓето во банките. Притоа, со системот на осигурување не се опфатени: штедачите на кои им биле дадени привилегирани услови, сопствениците на најмалку 5% од акциите, членовите на органите на управување во банките и штедилниците, како и нивните најблиски роднини.

За потребите на пресметката на обештетувањето, се собираат сите депозити што едно лице ги има во банката. Притоа, сите депозити во износ до 30 000 евра (во денарска противвредност) се обештетуваат целосно, т.е. 100%. Тоа значи дека за износите над 30 000 евра, депозитите се вклучуваат во стечајната маса, т.е. не е извесно дали и колкав дел од парите штедачот ќе успее да наплати. Според тоа, износот на обештетување што им се нуди на македонските штедачи е прилично висок, имајќи го предвид ниското ниво на доход во споредба со развиените земји. Претходно, до крајот на 2010 година, висината на обештетувањето беше утврдена на 100% од вкупните депозити во една банка до износот од 10 000 евра, а за износот од 10 000 до 20 000 евра, штедачот добиваше 90% од депозитите. Инаку, во почетниот период по основањето на Фондот за осигурување на депозити, отштетата беше утврдена на 100% за износот до 1 500 евра и 90% за износот од 1 500 до 7 500 евра.

Целта на системот на осигурување на депозитите е да ги заштити малите штедачи, но тој води кон друг проблем, познат како морален хазард. Имено, бидејќи штедачите имаат гаранција за вложените пари во случај на пропаст на банката, тие не се мотивирани да вршат надзор врз работењето на банката. Истовремено, знаејќи дека финансискиот трошок при пропаст на банката ќе падне на грбот на државата, таа може да одлучи да се ангажира во поризични активности во споредба со оние што би ги прифатила во присуство на строг надзор од страна на штедачите. Оттука, некои економисти сметаат дека системот на осигурување на депозитите треба да се отстрани и да се препушти доверителите на банката да ги контролираат нејзините активности.[6]

 1. ↑ Горан Петревски, Управување со банките — второ издание, Скопје: Економски факултет, 2011, стр. 23.
 2. ↑ Горан Петревски,
  Управување со банките — второ издание
  , Скопје: Економски факултет, 2011, стр. 235.
 3. ↑ Горан Петревски, Управување со банките — второ издание, Скопје: Економски факултет, 2011, стр. 236.
 4. ↑ НБРМ, „Соопштение за печат“ (пристапено на 2.1.2018)
 5. ↑ Народна банка на Република Македонија
 6. ↑ Горан Петревски, Управување со банките — второ издание, Скопје: Економски факултет, 2011, стр. 237.

Википедия:Вклад участника — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Вклад участника — специальная страница, показывающая правки, сделанные с учётной записи, либо с IP-адреса без регистрации.

Каждая строка соответствует одной правке, от более новых вниз к более старым.

18:02, 2 июня 2011 — время правки (UTC или по настройкам участника) и ссылка на сохранённую участником версию страницы.
разн. — ссылка на сравнение с предыдущей версией.
история — ссылка на историю изменений страницы.
Страница — название страницы и ссылка на её текущую версию.
5250 байт — размер версии в байтах.

Возможные пометки участника:

описание правки, при этом « » означает автоматически подставляемое название отредактированного раздела.
м — малозначительная правка.

Возможные пометки движка:

Н — страница была создана этой правкой.
(текущая) — на данный момент эта правка последняя на странице.
18:02, 2 июня 2011 — зачёркнутые данные означают применение механизма скрытия правок.
метки, добавляемые фильтром правок.

В зависимости от патрулированности сохранённой версии возможны цвета фона:

проверенная версия страницы;
непроверенная версия на странице, которая ранее проверялась;
непроверенная версия на странице, которая ни разу не проверялась;
непроверенная версия, не требующая проверки.
(пояснение: старая версия страницы, проверенной позже, или просто правка находится в непатрулируемом пространстве).

Поиск

Первоначально страница показывает самые последние правки участника, ссылки «более старые» переходят к предыдущим правкам, ссылка «старейшие» — сразу к самым первым, а форма поиска позволяет перейти к правкам, сделанным в определённый месяц и ранее.

Форма поиска также позволяет показать правки в определённом пространстве имён, только последние (после которых страницу не правили другие участники) или только скрытые правки.

Другие действия

Журналы действий,
которые зарегистрированный участник может совершать помимо правок, можно посмотреть по ссылке «журналы» сверху.
При этом переименования и защиты страниц и загрузка файлов дублируются и на странице вклада, а все другие действия, например запись о регистрации учётной записи, патрулирование, удаление страниц или блокировки участников, можно увидеть только в журналах.
Срабатывания фильтров правок
можно посмотреть по ссылке «срабатывания фильтров» сверху.
Некоторые из этих срабатываний могут соответствовать сделанным правкам участника, остальные (на предупреждающих и запрещающих фильтрах) можно условно назвать «отклонёнными правками».
Удалённые правки
не видны на странице вклада участника, и только администраторы могут их увидеть на отдельной странице удалённого вклада участника.
Это правки на страницах, которые были позже удалены, они могут быть как содержательными правками, так и расстановкой шаблонов быстрого или медленного удаления (когда участник заранее знает, что правка вероятно попадёт в удалённые).
Участники без флага администратора могут:
 • посмотреть количество своих удалённых правок на тулсервере;
 • проверить наличие красных ссылок в своём списке наблюдаемых страниц;
 • в случае необходимости обратиться за информацией к одному из администраторов.
Удалённые правки не следует путать ни со скрытыми правками, которые, будучи в разной степени зачёркнутыми, всё-таки видны на странице вклада, ни с позже отменёнными правками, которые с точки зрения MediaWiki являются самыми обычными правками.
Действия над участником
можно просмотреть, перейдя по ссылке «блокировки» сверху и затем выбрав «все доступные журналы».
Эти действия включают возможные блокировки, изменения прав, переименования, а также регистрацию из-под другой учётной записи.
Текущая блокировка участника также показывается отдельным сообщением вверху страницы (но не блокировки через диапазон IP или автоблокировки).

Замечания

 • На страницу вклада всегда можно перейти со страницы участника (даже если она не создана) по ссылке «вклад участника» в меню «инструменты» слева.
 • На страницу вклада IP-адреса можно перейти, набрав его в поле поиска.
 • Внизу страницы есть ссылки для дополнительной информации, разные для учётных записей и IP адресов; также см. ВП:Статистика.
 • Со страницы доступна RSS-лента правок участника.
 • Специальный режим правки новичков показывает свежие правки, сделанные недавно зарегистрированными участниками.
 • Правки, сделанные с IP-адреса, могут принадлежать разным посетителям.

См. также

Вклад — это… Что такое Вклад?

Question book-4.svgВ этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.
Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.
Эта отметка установлена 13 мая 2011.

Вклад — денежные средства, внесённые физическим или юридическим лицом в финансовое учреждение (в кредитное учреждение, прежде всего в банк) или в предприятие на хранение, в рост или для участия в получении прибыли.

Исторически также вклад в России — пожертвование в пользу церквей и монастырей или богоугодных, или учебных заведений. Такие вклады нельзя было взять обратно[1].

Виды вкладов

См. также

 • Депозитный аукцион
 • Арест на вклад
 • Списание со вклада
 • Распоряжение вкладом
 • Оседание вкладов
 • Средний срок хранения вкладов
 • Коэффициент трудового вклада
 • Тайна вкладов
 • Размещение вкладов населения
 • Остаток вклада
 • Оборачиваемость вкладов
 • Обороты по вкладам
 • План определённого вклада
 • Норматив максимального размера привлеченных денежных вкладов населения
 • Коэффициент вклада на покрытие
 • Свидетельство о вкладах

Примечания

Литература

Question book-4.svgВ этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.
Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.
Эта отметка установлена 13 мая 2011.

Депозитный сертификат — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Депозитный сертификат

Депозитный сертификат — ценная бумага, которая удостоверяет сумму внесённого в банк вклада юридического лица и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы депозита (вклада) и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка.

 • Владельцами сертификатов могут быть резиденты и нерезиденты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России[1].
 • Банком может предусматриваться возможность досрочного предъявления к оплате срочного сертификата обычно по пониженной процентной ставке, устанавливаемой при выдаче сертификата.
 • Обязательные реквизиты бланка депозитного сертификата:
 1. Наименование «Депозитный сертификат»;
 2. Причина выдачи;
 3. Дата внесения депозита;
 4. Размер оформленного депозита;
 5. Безусловное обязательство банка вернуть сумму, внесенную в депозит;
 6. Дата востребования бенефициаром суммы по сертификату;
 7. Ставка процента за пользование депозитом;
 8. Сумма причитающихся процентов;
 9. Наименование и адрес банка-эмитента и (для именного сертификата) бенефициара.

Сертификаты могут:

 1. Выпускаться как в разовом порядке, так и сериями
 2. Быть именными или на предъявителя
 • ценная бумага, письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств, удостоверяющая право её владельца (только юридического лица) на получение в установленный срок суммы вклада и процентов по ней. Депозитные сертификаты выпускаются только в рублях, доход по ним начисляется в виде процентов.

Депозитный сертификат — это ценная бумага в виде свидетельства банка-эмитента о депонировании денежных средств. Такой сертификат удостоверяет право держателя (юридического лица) на получение полной суммы вклада и процентов по депозиту по истечении установленного срока. Денежные расчеты осуществляются только в безналичной форме.

 • срочные доходные ценные бумаги с номиналом в рублях и доходом в виде процентов.
 • депозитный сертификат можно заложить, учесть по учетной ставке, дисконтировать.
 • депозитный сертификат имеет большую ликвидность, чем договор вклада (депозита) и может быть перепродан.

Depositphotos — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 22 августа 2014; проверки требуют 34 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 22 августа 2014; проверки требуют 34 правки.

Depositphotos — это международный фотобанк, который является посредником между авторами изображений и их покупателями. Depositphotos был основан украинским предпринимателем Дмитрием Сергеевым в 2009 году в Киеве.[1] Компания предоставляет услуги клиентам со всего мира, оказывая им поддержку на 20 языках.

Основанный в 2009 году, фотобанк Depositphotos предлагает более 90 миллионов фотографий, векторных изображений и видероликов по лицензии royalty-free. 27 июля 2011 года Depositphotos получил $3 миллиона инвестиций от фонда TMT Investments.[2] В марте 2013 года Depositphotos запустил мобильное приложение Clashot для iPhone.[3] В сентябре 2013 была запущена версия приложения для Android.[4] Clashot позволяет любому обладателю мобильного устройства с ОС iOS или Android зарабатывать деньги на продаже снимков, сделанных на смартфон.[5][6] В январе 2016 года ЕБРР и TMT Investments инвестировали в компанию $5 миллионов.[7]. В марте 2017 года Deposiphotos запустил визуальный редактор изображений Crello, который позволяет пользователям без дизайнерских навыков создавать графические материалы для социальных сетей, рекламных и печатных целей с помощью простого drag-and-drop редактора и большой библиотеки бесплатных шаблонов.[8]

Стоковые файлы, доступные к покупке на Depositphotos, загружаются авторами — фотографами, иллюстраторами и видеографами. Все файлы можно найти на сайте Depositphotos.com, используя внутренний поиск. Фотографии можно скачать в JPG/JPEG формате, векторные изображения могут быть скачаны как растровые JPG/JPEG изображения, так и в векторном формате EPS. Видеоролики, длиной максимум в 60 секунд, доступны к скачиванию в формате MOV. Сайт фотобанка Depositphotos доступен к просмотру на 14 языках, включая украинский, русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, голландский, чешский, польский, шведский, турецкий, китайский и японский.

Поставщики контента должны пройти экзамен до того, как они смогут загружать и продавать свои файлы. Работы кандидата (фотографии, векторы или видеоролики) проверяются на стандарты качества и возможный коммерческий потенциал до того, как их принимают к продаже. Поставщику на момент прохождения экзамена должно исполниться 18 лет, и он должен предоставить все необходимые документы, разрешающие ему размещать и продавать файлы и присутствующие на них элементы (релиз модели, релиз собственника и т. д.). Поставщики контента получают от 34 % до 42 % отчислений в виде роялти с каждой продажи за кредиты или же от $0,30 до $0,35 от продажи по подписке, в зависимости от их уровня и статуса на Depositphotos.[9]

Все изображения на Depositphotos.com можно купить, используя кредиты или подписку. Видеофайлы могут быть приобретены только за кредиты. Кредиты являются внутренней валютой фотобанка и позволяют приобрести и скачать файл в любой момент. Depositphotos также предлагает разнообразные планы подписок с дневной и месячной квотой на скачивания изображений любого размера. Стоимость покупки изображения за кредиты начинается от $0,75, стоимость подписки стартует от $10 в месяц. Depositphotos принимает платежи по кредитным картам (таким как Visa, Mastercard или American Express), с помощью PayPal, Skrill, Webmoney, Яндекс.Деньги и других региональных платёжных систем.

 1. ↑ Фотоальбом на сто миллионов, Forbes Украина 10 сентября, 2013
 2. ↑ TMT Investments TMT Investment in DepositPhotos Inc, Bloomberg 27 июля, 2011
 3. ↑ Владельцам iPhone предложили платить за фотографии Архивировано 26 августа 2014 года., CNews 11 марта, 2013
 4. ↑ Приложение Clashot: зарабатывайте на фото со смартфона, Lifehacker 22 октября, 2013
 5. ↑ Дмитрий Сергеев: мы готовы делиться половиной своих доходов со своими пользователями, gagadget 19 августа, 2014
 6. ↑ Обзор приложения Clashot: лови момент, фотографируй, зарабатывай, kaddr.com 24 октября, 2013
 7. ↑ «Як я став… Сєргєєвим» (неопр.). Українська правда. Дата обращения 3 июня 2016.
 8. ↑ Depositphotos запускает бесплатный графический редактор, AIN.UA 15 июня, 2017
 9. ↑ Условия работы с поставщиками Depositphotos

Депозит — Wikipedia

Депозит — бул кайтарып берүү шартында бир жак экинчи жактан алган акчанын суммасы (ал толугу менен же жарым-жартылайбы же суммадан ашыгыраак кайтарылабы, андан көз карандысыз).

Кыргыз Республикасынын Улуттук (Борбордук) банкынын тиешелүү лицензиясына ээ болбогон жактар депозиттерди кабыл алууга жана өз аталышында «депозит» деген терминди колдонууга укуксуз.

Банк болуп саналбаган жак депозит болуп эсептелбеген акча каражаттарын төмөндөгү учурларда гана эгерде бул каражаттар:

1) иш-аракети ссуда берүү болуп саналган банктардан же болбосо башка жактардан кабыл алынган болсо;

2) адам тарабынан экинчи адамдан карыз шартында алынган болсо;

3) чет өлкөлүк же эл аралык финансы уюмдарынан алынган болсо;

4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык камсыздандыруу компаниялары же социалдык (пенсиялык) фонддор тарабынан алынган болсо;

5) баалуу кагаздар менен жүргүзүлүүчү операцияларды жөнгө салуу жөнүндөгү мыйзамдарга ылайык баалуу кагаздарды чыгаруу аркылуу алынган болсо;

6) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык лицензиянын негизинде адистештирилген компаниялар тарабынан кардарлардын атынан баалуу кагаздарга инвестициялоого багытталган ишти жүзөгө ашыруу максатында кабыл алынган болсо;

7) контракт боюнча сатууда, ижарага берүүдө же мүлктү берүүнүн жана кызмат көрсөтүүлөрдүн башкача жолдорун ишке ашырууда алдын-ала төлөнгөн же жарым-жартылай төлөнгөн төлөм катары киргизилсе жана ал ошол мүлк же кызмат көрсөтүү иш жүзүндө сатылбаган, ижарага берилбеген же болбосо кызмат көрсөтүлбөгөн учурда гана кайтарылууга тийиш болсо;

8) контракттын аткарылышына ылайык гарантия же күрөө катары же болбосо кандайдыр бир мүлктү сатууну же кайтарып берүүнү камсыздоо үчүн киргизиле турган болсо;

9) бир эле негизги компаниянын (түпкү) туунду компаниялары болуп саналган бир акционердик коом тарабынан экинчисине төлөнө турган болсо же алардын бири экинчисинин туунду компаниясы болуп саналса;

10) биргелешип иштөө жөнүндөгү макулдашуунун негизинде бир жак тарабынан экинчи жактан кабыл алына турган болсо гана топтой алат.

(Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 26-мартындагы N 63 Мыйзамынын

редакциясына ылайык)

Шилтеме:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы.